Тетіївська районна рада
Тетіївський район, Київська область

Президія районної ради

ТЕТІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА  VІІ СКЛИКАННЯ

Рішення

Про утворення  президії Тетіївської
районної ради   сьомого скликання
та затвердження її Положення

 

Відповідно до статей 43, 57 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні “ /Відомості Верховної Ради /ВВР/, 1997, №24, стаття 170// із подальшими змінами/ та статті 58 Регламенту районної ради сьомого скликання, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Положення про президію Тетіївської районної ради сьомого скликання згідно з додатком № 1 (додається).

2. Утворити президію Тетіївської районної ради сьомого скликання у складі згідно з додатком № 2 (додається).

Голова ради                                                           Н. В. Жубер

м. Тетіїв
25 грудня 2015 року
№  33 -03-VІІ


Додаток № 1
до рішення третьої сесії
Тетіївської районної
ради сьомого скликання від
25.12.2015 № 33-03-VІІ

П О Л О Ж Е Н Н Я

про президію Тетіївської районної ради
сьомого  скликання

 

І. Загальні засади.

1. Президія ради (надалі – президія) є консультативно-дорадчим органом, що діє при голові районної ради для вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з основних питань діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій, розгляду питань поточної роботи ради в період між сесіями.

2. Президія утворюється радою у складі голови ради, його заступника, голів постійних комісій ради,  уповноважених представників депутатських груп, фракцій,  кожна з яких налічує не менше 5 депутатів.

3. У своїй діяльності президія підзвітна раді. Положення про президію вноситься на розгляд сесії головою ради і затверджується радою.

4. Очолює президію і головує на її засіданнях голова ради, а у разі його відсутності за його дорученням – заступник голови ради.

5. Президія діє лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керується у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесій районної ради, прийнятими в межах її компетенції, цим Положенням.

 

ІІ. Організація роботи президії.

6. Роботу президії ради організовує голова ради.

7. Засідання президії скликаються головою ради, а у разі його відсутності за його дорученням заступником голови ради у міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал, і є правомочними, якщо в них беруть участь не менш як дві третини від її загального складу.

8. У випадку відсутності з поважних причин члена президії – голови постійної комісії за його дорученням у засіданнях президії бере участь з правом дорадчого голосу заступник голови або секретар відповідної комісії.

9. Порядок денний засідання президії затверджується безпосередньо на засіданні президії.

10. У засіданнях президії за запрошенням можуть брати участь з правом дорадчого голосу інші депутати районної ради, міський та сільські голови, заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних організацій та установ, об`єднань громадян тощо.

Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступати при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорюваних питань, давати необхідні довідки.

Після розгляду відповідного питання і прийняття рішення ці особи в подальшій роботі президії участь не беруть.

 

ІІІ. Президія районної ради здійснює такі основні повноваження:

  • погодження пропозицій щодо скликання чергових і позачергових сесій, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що вносяться на розгляд ради;

  • вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів;

  • організація та контроль виконання рішень ради, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень у зв‘язку із запитами депутатів, наказами виборців, зверненнями громадян тощо;

  • сприяння діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради;

  • сприяння діяльності депутатів і депутатських груп, фракцій, забезпечення умов для здійснення ними своїх повноважень, попередній розгляд питань щодо організації виборів і відкликання виборцями депутатів районної ради;

  • підготовку пропозицій щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою;

  • розгляд пропозицій щодо забезпечення взаємодії районної ради з районною державною адміністрацією, міською та сільськими радами, об`єднаннями громадян.

12. За підсумками розгляду питань президія приймає рішення, які мають рекомендаційний характер. Рішення приймаються простою більшістю голосів від загального складу президії. Рішення і протоколи засідань президії підписуються головою ради, а у разі його відсутності – заступником голови ради.

Рекомендації президії враховуються при прийнятті рішень районної ради та головою ради – у своїх розпорядженнях.

13. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президії здійснює виконавчий апарат ради.

Заступник голови районної ради                                                            О. А. Поліщук


Додаток № 2
до рішення третьої сесії
Тетіївської районної
ради сьомого скликання

С К Л А Д
президії Тетіївської районної ради
сьомого скликання

Жубер 
Наталія Вікторівна

голова Тетіївської районної ради;

Поліщук
Олександр Анатолійович

заступник голови Тетіївської районної ради;

Житник
Віктор Теофанович

голова постійної комісії районної ради з питань комунального господарства та власності, підприємницької та інвестиційної діяльності;

Максимчук
Валентина Володимирівна

голова постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів, соціально - економічного та культурного розвитку;

Ковальчук
Петро Михайлович

голова постійної комісії районної ради з питань охорони здоров`я, освіти, культури, молоді та спорту, соціального захисту населення;

Павленко
Іван Васильович

голова постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та запобіганню корупції;

Правук
Микола Вікторович

голова постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

Черченко
Микола Йосипович

голова депутатської групи «Відродження Тетіївщини».