Тетіївська районна рада
Тетіївський район, Київська область

Статут Комунального підприємства

ТЕТІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА VІІ СКЛИКАННЯ

Рішення

Про затвердження типового статуту комунального
підприємства спільної власності територіальних громад
міста та сіл Тетіївського району

 

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, пункту 20 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Тетіївської районної ради від 12 січня 2016 року № 39 -04- VІІ “Про делегування повноважень Тетіївської районної ради сьомого скликання Тетіївській районній державній адміністрації '”, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та запобіганню корупції і з питань комунального господарства та власності, підприємницької та інвестиційної діяльності , районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити типовий статут комунального підприємства спільної власності територіальних громад міста та сіл Тетіївського району (далі - типовий статут), що додається.

2. Виконавчому апарату Тетіївської районної ради довести дане рішення до відома керівників комунальних підприємств спільної власності територіальних громад міста та сіл Тетіївського району.

3. Виконавчому апарату Тетіївської районної ради та керівникам комунальних підприємств спільної власності територіальних громад міста та сіл Тетіївського району в місячний термін з дня прийняття цього рішення здійснити заходи щодо приведення статутів у відповідність до типового статуту та в установленому порядку подати на затвердження сесії районної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Тетіївської районної ради з питань комунального господарства та власності, підприємницької та інвестиційної діяльності і заступника голови Тетіївської районної ради Поліщука О.А.

Голова ради Н.В.Жубер

м. Тетіїв
25 лютого 2016 року
№ 64 -05-VII


„Затверджено”

рішенням Тетіївської районної

ради сьомого скликання

від __ ___ 20__ року № __-__- VIІ

ТИПОВИЙ СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«__________________________________» ТЕТІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

м. Тетіїв 2016

Стаття 1. Загальні положення

1. Комунальне підприємство Тетіївської районної ради « _____________»

(далі - Підприємство) засноване на спільній власності територіальних громад міста та сіл Тетіївського району і є комунальним унітарним комерційним підприємством. Тетіївська районна рада (далі - «Засновник») від імені та в інтересах зазначених територіальних громад здійснює правомочності з володіння, користування та розпорядження Підприємством. Підприємство безпосередньо підпорядковується Тетіївській районній раді. Оперативне керівництво діяльністю Підприємства здійснює виконавчий апарат Тетіївської районної ради.

2. Майно Підприємства перебуває в спільній власності територіальних громад міста та сіл Тетіївського району і закріплюється за ним на праві повного господарського відання.

3. Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Тетіївської районної ради, розпорядженнями голови Тетіївської районної ради та цим Статутом.

4. Найменування Підприємства:

Повне: комунальне підприємство «__________» Тетіївської районної ради.

Скорочене: КП «______» Тетіївської районної ради.

5. Місцезнаходження Підприємства:

Стаття 2. Юридичний статус Підприємства

1. Підприємство є юридичною особою, здійснює свою господарську діяльність з урахуванням порядку та обмежень, встановлених Засновником, діє на принципах повного господарського розрахунку, веде бухгалтерський облік, статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством України, набуває майнових та особистих немайнових прав, несе відповідні обов’язки, укладає угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами, у встановленому законодавством порядку, виступає позивачем, відповідачем та третьою особою у господарському, цивільному, адміністративному, кримінальному та третейському суді від свого імені, має закріплене майно, поточний та інші рахунки в установах банків, казначейства, печатки з власним найменуванням, штампи, затверджені в установленому порядку, фірмовий знак чи знак обслуговування, бланки з власними реквізитами та інші атрибути.

2. Підприємство планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку, виходячи з планів Засновника та попиту на виконання робіт, послуг, а також продукцію, яку виготовляє Підприємство.

3. Підприємство реалізує свою продукцію, виконує роботи та надає послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на підставі підписаних договорів, а у випадках, визначених законодавством - за державними розцінками.

4. У встановленому законом порядку, за погодженням з Засновником, Підприємство може входити до асоціацій, корпорацій, консорціумів та інших об'єднань підприємств, у тому числі за участю іноземних юридичних осіб.

5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України. Підприємство не несе відповідальність за зобов'язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальність за зобов'язаннями Підприємства.

Стаття З. Мета та предмет діяльності Підприємства

1. Підприємство створено з метою: задоволення спільних потреб територіальних громад міста та сіл Тетіївського району, інших роботах та послугах з метою отримання прибутку, забезпечення соціальних та економічних потреб трудового колективу Підприємства та інтересів Засновника.

2. Предметом діяльності Підприємства є:

3. . ;

4. . ;

5. ;

6. . ;

7. . ;

8. . ;

9. . ;

10. . ;

11. .

12. ;

13. Інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

14. Якщо здійснення будь-якої вищезазначеної діяльності потребує спеціального дозволу (ліцензії, патенту), Підприємство здійснює таку діяльність лише за умови отримання необхідного дозволу (ліцензії, патенту).

15. Предмет діяльності Підприємства може бути розширений за рішенням Засновника у встановленому порядку. Підприємство для здійснення будь-якої вищезазначеної діяльності має право залучати інвестиції у порядку визначеному Засновником.

Стаття 4. Права та обов’язки Підприємства

4.1. Підприємство має право:

1. В межах своєї компетенції здійснювати всі необхідні заходи, спрямовані на реалізацію мети і предмета діяльності, що передбачені цим Статутом.

2. Укладати договори з юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, в установленому порядку.

3. Здійснювати господарську діяльність на основі господарської самостійності.

4. Самостійно планувати свою діяльність та визначати перспективу робочих проектів, в тому числі з урахуванням завдань Засновника.

5. Користуватися банківськими кредитами в порядку, передбаченому законодавством України.

6. Залучати до роботи на договірних засадах необхідних спеціалістів.

7. Затверджувати за погодженням у порядку, встановленому Засновником, структуру та штатний розпис Підприємства.

8. Розробляти і затверджувати Положення про преміювання, Положення про порядок доплат і надбавок до посадових окладів працівників Підприємства (крім керівництва Підприємства).

9. Брати участь у публічних торгах, аукціонах, тендерах.

10. Створювати в установленому законом порядку, за згодою Засновника, свої філії, структурні підрозділи з відкриттям окремих поточних рахунків, які сприяли б виконанню поставлених перед Підприємством завдань.

11. Встановлювати ціни та тарифи на окремі види робіт та послуг.

4.1.15. Підприємство може здійснювати інші права, передбачені діючим законодавством України і цим Статутом.

2. Підприємство зобов'язане:

3. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України.

4. Забезпечувати цільове та ефективне використання і збереження майна спільної власності територіальних громад міста та сіл Тетіївського району та коштів. Підприємство зобов’язане здійснювати будівництво, реконструкцію, реставрацію, а також капітальний ремонт основних фондів.

5. Створювати належні умови для праці, додержуватися вимог чинного законодавства України про працю, щодо охорони праці, техніки безпеки.

6. Додержуватися чинного законодавства України щодо охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, раціонального використання та відтворення природних ресурсів. Підприємство здійснює право користування, володіння землею та іншими природними ресурсами згідно з чинним законодавством України і метою своєї діяльності. Здійснювати бухгалтерський облік і ведення статистичної (іншої) звітності згідно з чинним законодавством України.

7. Звітуватись у встановленому порядку про свою фінансово-економічну діяльність.

Стаття 5. Майно та кошти Підприємства

1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні та фінансові цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

2. Майно Підприємства належить до спільної власності територіальних громад міста та сіл Тетіївського району і закріплене за Підприємством на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується й розпоряджається майном, закріпленим за ним, на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту, але з обмеженням правомочності розпорядження таким майном, встановленими Засновником.

3. Підприємство має право (в порядку встановленому Засновником) здавати в оренду, передавати в заставу або надавати в позику іншим підприємствам, організаціям, установам належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, встановленому Засновником.

4. Підприємству встановлюється статутний капітал в розмірі ______ грн. Джерела формування майна:

 • грошові та матеріальні внески Засновника;

 • прибутки, одержані від надання послуг та реалізації товарів, а також від інших видів діяльності;

 • кредити банків та інших кредиторів;
 • капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

 • безоплатні або благодійні внески організацій, підприємств, установ, громадян;

 • залучені інвестиції;

 • майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством та рішеннями Засновника порядку;

 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Стаття 6 Управління підприємством

1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту. Здійснюючи управління Підприємством, Засновник діє в порядку і межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

2. Управління діяльністю Підприємства здійснюється Директором. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до Порядку призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників підприємств (їх об'єднань), закладів, установ та організацій спільної власності територіальних громад міста та сіл Тетіївського району, затвердженого Засновником.

Преміювання Директора здійснюється відповідно до Положення про преміювання керівників підприємств (їх об’єднань) спільної власності територіальних громад міста та сіл Тетіївського району.

3. Директор Підприємства:

4. Здійснює поточне керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством та цим Статутом, виконання актів і доручень Засновника. Директор підзвітний Засновнику та управлінню з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства виконавчого апарату Тетіївської районної ради.

5. Забезпечує складання в установленому порядку річного фінансового плану підприємства та подає його на затвердження в порядку встановленому Засновником.

6. Подає в порядку, встановленому Засновником, квартальну та річну фінансову звітність підприємства.

7. Зобов'язується забезпечити виконання показників ефективності використання майна спільної власності територіальних громад міста та сіл Тетіївського району і прибутку, а також майнового стану підприємства згідно з встановленим Засновником порядком. Забезпечує належну експлуатацію будівель, споруд, обладнання та іншого майна, їх своєчасний профілактичний, поточний і капітальний ремонти.

8. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, у відносинах з юридичними та фізичними особами.

9. Розпоряджається коштами та іншим майном Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

10. Видає у межах своєї компетенції накази та доручення, дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Підприємства, організує та перевіряє їх виконання. Розробляє та затверджує в управлінні з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства виконавчого апарату Тетіївської районної ради структуру та штатний розпис Підприємства.

11. Укладає угоди і договори, інші правочини, видає довіреності, відкриває в установах банків (казначейства) рахунки.

12. Укладання договорів на товари, роботи, послуги та кредити на загальну суму більше як 100000 (сто тисяч) грн. здійснюється за погодженням в порядку встановленому Засновником.

13. Укладає трудові договори з працівниками підприємств відповідно до чинного законодавства та вживає заходів до створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечує додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. Призначає заступників директора та головного бухгалтера.

14. Несе персональну відповідальність за господарсько-фінансову діяльність Підприємства, за виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, дотримання норм охорони праці, ефективного використання та охорони майна та коштів, що закріплені за Підприємством.

15. Вирішує інші питання, віднесені законодавством, статутом Підприємства до компетенції Директора.

16. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), колективного договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносин працівника з Підприємством.

17. Усі рішення загальних зборів трудового колективу, які прийняті у встановленому порядку та не суперечать чинному законодавству України, розглядаються Директором і реалізуються ним у вигляді наказів.

18. Колективний договір від імені Засновника укладається Директором Підприємства за погодженням з профільною постійною комісією обласної ради.

19. Трудовий колектив має інші права, встановлені законодавством України.

Стаття 7. Фінансово-господарська, економічна і соціальна діяльність Підприємства

 

1. Підприємство планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення його доходів.

2. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток, який формується в порядку, встановленому чинним законодавством, та залишається в розпорядженні Підприємства за винятком частки, що перераховується до бюджету Київської області, розмір якої встановлюється відповідно до рішення Засновника.

3. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України, рішенням Засновника та положенням Статуту.

4. Залишки чистого прибутку, який залишається на Підприємстві, можуть бути використані на створення спеціальних (цільових) фондів:

 • амортизаційний фонд;

 • фонд розвитку виробництва;

 • фонд споживання (оплати праці);

 • резервний фонд;

 • фонд соціального розвитку;

 • фонд матеріального заохочення.

5. Форми, системи та розміри оплати праці встановлюються Директором Підприємства. Мінімальна заробітна плата не може бути нижче рівня, встановленого чинним законодавством України. Умови оплати праці працівників Підприємства визначаються з урахуванням соціальних гарантій оплати праці та фінансових можливостей Підприємства. Умови оплати праці Директора Підприємства визначаються контрактом.

6. Питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров'я працівників Підприємства вирішуються Директором за участі трудового колективу Підприємства або уповноваженого ним органу, та закріплюються наказами Директора Підприємства.

7. Підприємство самостійно та за рахунок коштів, передбачених місцевими програмами, здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.

8. Ревізія та аудит фінансово-господарської діяльності Підприємства, а також подання звітів про фінансово-господарську діяльність здійснюється в порядку, визначеному законодавством України та рішеннями Засновника.

9. Склад та обсяг відомостей, які є комерційною таємницею, порядок їх захисту визначаються Засновником. Відповідальність працівників за їх розголошення обумовлюється у трудових договорах та контрактах.

10. Контроль за діяльністю Підприємства та відношення його з органами державної виконавчої влади здійснюється згідно з чинним законодавством України. При цьому Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням майна Підприємства безпосередньо і не має права втручатися в оперативну господарську діяльність Підприємства, якщо це прямо не встановлено чинним законодавством України.

Стаття 8 Зовнішньоекономічна діяльність

1. Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності на засадах повної самоокупності та самофінансування.

2. Прибуток в іноземній валюті, отриманий в результаті зовнішньоекономічної діяльності, використовується в порядку, встановленому законодавством України та рішеннями Засновника.

3. Основними напрямками зовнішньоекономічної діяльності Підприємства є:

 • експорт та імпорт товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт та надання послуг у _ ;

 • проведення дій щодо залучення інвестицій та інвестиційних програм;

 • здійснення спільної діяльності з іноземними юридичними та фізичними особами, враховуючи напрямки діяльності Підприємства.

Стаття 9. Внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства

9.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться відповідно до законодавства України на підставі відповідного рішення Засновника.

Стаття 10. Припинення діяльності Підприємства

1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

2. Припинення здійснюється за рішенням Засновника або суду згідно з чинним законодавством України.

3. При реорганізації Підприємства вся сукупність прав та обов'язків Підприємства переходить до його правонаступників. При реорганізації Підприємства припинення його діяльності здійснюється комісією з припинення, що утворюється Засновником, та відповідно до чинного законодавства України.

4. Припинення Підприємства вважається завершеним, а Підприємство таким, що припинилось, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

5. Підприємство ліквідується:

6. За рішенням Засновника;

7. На підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність Підприємства, зокрема у разі систематичного або грубого порушення чинного законодавства України;

8. На підставі рішення суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

9. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником або, відповідно, судом.

10. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк подання претензій кредиторами Підприємства, встановлюються відповідно до чинного законодавства України органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

11. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів та кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та надає його органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність і повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в порядку, встановленому чинним законодавством України.

12. Майно Підприємства, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням Засновника.

Стаття 11. Прикінцеві положення

Цей Статут підписано у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

По питаннях не врегульованих Статутом Підприємство керується чинним законодавством України та рішеннями Засновника.

Якщо одне з положень Статуту буде визнано недійсним, це не торкається решти його положень.

Якщо одне із положень Статуту в зв'язку із внесенням змін до законодавства стає таким, що йому суперечить, Засновник застосовує норми передбачені новим законодавством та зобов'язується внести відповідні зміни до Статуту.

Голова ради Н. В. Жубер